67 مکان

LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines

شاخص در رتبه بندی 4.09 4

LOT Polish Airlines

شاخص در رتبه بندی 4.09
  • شروع امتیازدهی : 2012-10-01
  • تمام امتیاز‌ها: 1794 1794
  • شاخص‌ها امتیازدهی شد: 68025
وقت شناسی: LOT Polish Airlines
جدول نشانگر آمار کلی‌ تاخیر پروازهای انجام شده است. *
پروازهایی که اطلاعات آنها مورد استفاده قرار گرفته در پایین نمایش داده شده‌اند.

اگر شما نشانگرهای مربوط به مسیر مشخصی‌را می‌خواهید ببینید، در قسمت ‏جستجو شماره آن را وارد کنید. نمودار وقت‌شناسی آن را نمایش خواهد داد.‏
*داده‌های آمار توسط ‏ ‏ ارایه شده‌اند.‏
تعداد پروازها
تعداد کل مشاهدات: 33235
تمام پرواز شرکت هواپیمایی‌ که دارای آمار تاخیر هستند
LO1 LO2 LO3 LO4 LO6
LO7 LO9 LO10 LO11 LO12
LO15 LO16 LO17 LO18 LO21
LO21 LO22 LO23 LO24 LO26
LO27 LO29 LO30 LO31 LO32
LO33 LO34 LO41 LO42 LO45
LO46 LO67 LO68 LO69 LO70
LO71 LO72 LO79 LO80 LO89
LO91 LO92 LO97 LO98 LO115
LO116 LO135 LO136 LO137 LO138
۵۰ پرواز دیگر
load

رزرو پرواز...