54 مکان

Belavia

Belavia

شاخص در رتبه بندی 4.14 4

Belavia

شاخص در رتبه بندی 4.14
  • شروع امتیازدهی : 2013-04-15
  • تمام امتیاز‌ها: 2360 2360
  • شاخص‌ها امتیازدهی شد: 83750
وقت شناسی: Belavia
جدول نشانگر آمار کلی‌ تاخیر پروازهای انجام شده است. *
پروازهایی که اطلاعات آنها مورد استفاده قرار گرفته در پایین نمایش داده شده‌اند.

اگر شما نشانگرهای مربوط به مسیر مشخصی‌را می‌خواهید ببینید، در قسمت ‏جستجو شماره آن را وارد کنید. نمودار وقت‌شناسی آن را نمایش خواهد داد.‏
*داده‌های آمار توسط ‏ ‏ ارایه شده‌اند.‏
تعداد پروازها
تعداد کل مشاهدات: 8001
تمام پرواز شرکت هواپیمایی‌ که دارای آمار تاخیر هستند
B229 B230 B231 B232 B233
B234 B235 B237 B238 B251
B252 B253 B254 B255 B256
B269 B270 B271 B272 B273
B274 B2101 B2102 B2109 B2125
B2126 B2135 B2136 B2151 B2152
B2153 B2154 B2157 B2158 B2159
B2160 B2161 B2162 B2163 B2166
B2169 B2170 B2171 B2172 B2173
B2174 B2175 B2176 B2177 B2178
۵۰ پرواز دیگر
load

رزرو پرواز...