143 مکان

Royal Air Maroc

Royal Air Maroc

شاخص در رتبه بندی 3.48 3

Royal Air Maroc

شاخص در رتبه بندی 3.48
  • شروع امتیازدهی : 2013-05-30
  • تمام امتیاز‌ها: 26 26
  • شاخص‌ها امتیازدهی شد: 1243
وقت شناسی: Royal Air Maroc
جدول نشانگر آمار کلی‌ تاخیر پروازهای انجام شده است. *
پروازهایی که اطلاعات آنها مورد استفاده قرار گرفته در پایین نمایش داده شده‌اند.

اگر شما نشانگرهای مربوط به مسیر مشخصی‌را می‌خواهید ببینید، در قسمت ‏جستجو شماره آن را وارد کنید. نمودار وقت‌شناسی آن را نمایش خواهد داد.‏
*داده‌های آمار توسط ‏ ‏ ارایه شده‌اند.‏
تعداد پروازها
تعداد کل مشاهدات: 9094
تمام پرواز شرکت هواپیمایی‌ که دارای آمار تاخیر هستند
AT200 AT201 AT202 AT203 AT204
AT205 AT208 AT209 AT211 AT212
AT213 AT214 AT215 AT216 AT217
AT218 AT219 AT220 AT221 AT222
AT224 AT225 AT248 AT249 AT250
AT251 AT254 AT255 AT260 AT261
AT262 AT264 AT265 AT266 AT267
AT268 AT269 AT270 AT271 AT272
AT273 AT274 AT275 AT276 AT277
AT279 AT281 AT285 AT287 AT290
۵۰ پرواز دیگر
load

رزرو پرواز...